FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:35 PDF icon शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८.pdf
शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:34 PDF icon शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:33 PDF icon शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८.pdf
शिनपाको शिक्षण अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:31 PDF icon शिनपाको शिक्षण अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको शिक्षण अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:31 PDF icon शिनपाको शिक्षण अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:30 PDF icon शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:29
शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:28 PDF icon शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:27 PDF icon शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:26 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८ राजपत्र.pdf

Pages